1. IDENTIFICACIÓN DO PRESTADOR

 • Titular fiscal: Noelia Ron Vega
 • CIF/NIF: 10084904W
 • Dirección: Ronda da Muralla, 76 Baixo
 • Código postal: 27003
 • Concello: Lugo
 • Correo electrónico: noelia.ron@bocadodevida.es
 • Teléfono: 982271500

2. OBXECTO

As presentes condicións regularán o uso que o Prestador pon á disposición dos usuarios da Web, e con elas pretendese dar cumplimento as obligacións dispostas na Ley 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respeto as cais son as condicións de uso do sitio web.

A través do sitio web, o Proveedor facilita aos usuarios o acceso a varios contidos, servizos, información e datos (os «contidos»), postos a disposición dos usuarios polo Proveedor ou por terceiros provedores de servizos e contidos

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e ao cumprimento rigoroso das disposicións establecidas neste documento, así como a calquera outra disposición legal que poida ser aplicable, polo que se este non está de acordo con calquera das condicións aquí establecidas, ten que absterse de usar este sitio web.

O Proveedor resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de notificar previamente ou informar aos usuarios de tales modificacións, entendendo que a publicación no sitio web do provedor é suficiente.

O uso de determinados servizos implicará tamén a aceptación, sen reserva, das condicións particulares que o Prestador poida establecer en calquera momento con carácter específico, substitutivo ou complementario destas Condicións Xerais de Uso.

3. RESPONSABILIDADE

O Proveedor está exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou ingresada por un terceiro fóra da mesma.

Desde o sitio web do Prestador, pode ser dirixido a contido de sitios web de terceiros. Dado que o Proveedor non sempre pode controlar o contido introducido por terceiros nos seus sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade con respecto a dito contido. En calquera caso, o Proveedor declara que procederá á eliminación inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á eliminación inmediata da redirección a dito sitio web, informando a autoridades competentes o contido en cuestión.

O Proveedor non se fai responsable da información e dos contidos almacenados, a modo de exemplo, pero non de limitación, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contido de forma independente na páxina. sitio web do provedor. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o Proveedor ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade e colabora activamente na retirada ou, se é o caso, no bloqueo de todo o contido que poida afectar ou infrinxir a lexislación. dereitos nacionais ou internacionais de terceiros ou morais e orde pública. No caso de que o usuario considere que hai algún contido no sitio web susceptible de ser susceptible desta clasificación, avise inmediatamente ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, o correcto funcionamento pode garantirse os 365 días do ano as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que poidan haber certos erros de programación ou que se produza unha forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que fagan imposible o acceso ao sitio web. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, o correcto funcionamento pode garantirse os 365 días do ano as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que poida haber certos erros de programación, ou que se produza unha forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que fagan imposible o acceso ao sitio web.

Se se detecta que houbo un erro ao ingresar o prezo dun artigo, despois de recibir un pedido, o provedor contactarase coa maior brevidade posible para informarte do incidente e ofrecerlle a opción de cancelar o mantemento nas condicións correctas. O envío automático de confirmación non valida as condicións de prezos incorrectas. En caso de cancelación, devolverase calquera cantidade que se pagou. Sen o seu acordo expreso sobre as condicións correctas do prezo, o envío non procederá.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluído pero sen limitarse á súa programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, é propiedade do Proveedor ou, no seu caso, ten unha licenza ou autorización expresa dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente do propósito para o que estivesen destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, en calquera caso require unha autorización por escrito previa do fornecedor. Todo uso non autorizado previamente polo Provedor será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos fóra do provedor e que poden aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir respecto deles. En calquera caso, o Provedor conta coa autorización expresa e previa deles.

O Proveedor recoñece a favor dos seus propietarios os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implicando a existencia de dereitos ou responsabilidades do Prestador sobre eles, nin o respaldo, patrocinio ou recomendación por parte de eles. do mesmo.

Para facer calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo enviando unha comunicación por escrito ao enderezo fiscal ou á dirección de correo electrónico que figuran en inicio deste documento na sección Identificación do provedor.

5. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

En xeral, o acceso á información sobre os diferentes produtos e servizos do sitio web, así como a súa navegación, será gratuíto e gratuíto, polo que os usuarios non estarán obrigados a rexistrarse coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin o uso de claves ou contrasinais. Non obstante o anterior, certas seccións do sitio web requirirán a inclusión previa de datos nos formularios ou o rexistro pertinente.

Para facer uso dos Servizos, os menores de idade deberán obter previamente permiso e/ou autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade completa para determinar os contidos e servizos específicos aos que teñen acceso os menores de idade correspóndelle ás persoas maiores de cuxo cargo estean. Dado que Internet permite acceder a contidos que poden non ser apropiados para os menores de idade, infórmase aos usuarios de que existen mecanismos, en particular de filtrado e bloqueo de programas informáticos, que permiten limitar o contido dispoñible e, aínda que non son infalibles, son Utilidade especial para controlar e restrinxir os materiais aos que os menores poden acceder.

O Usuario acepta facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos, produtos e servizos, de acordo coa lexislación aplicable en todo momento, estas Condicións Xerais de Uso do sitio web, a moral e os bos costumes en xeral. orde aceptada e pública.

O usuario debe absterse de:

 • I. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e / ou dos contidos con fins ou efectos ilegais, prohibidos nestas Condicións, nocivos para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar, sobrecargar, deteriorarse. ou evitar o uso normal de servizos, equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático.
 • II. Acceda ou intente acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións requiridas para ese acceso.
 • III. Causar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.
 • IV. Introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que poida causar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do PRESTADOR, os seus provedores ou terceiros.
 • V. Intente acceder, usar e / ou manipular os datos do PROVEEDOR, provedores de terceiros e outros Usuarios.
 • VI. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización do propietario dos correspondentes dereitos ou estea legalmente permitido.
 • VII. Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e outros datos que identifiquen os dereitos do PROVEEDOR ou de terceiros incorporados ao contido, así como os dispositivos de protección técnica ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido.
 • VIII. Obter e tratar de obter os contidos usando diferentes medios ou procedementos dos que, segundo o caso, se puxeron a disposición para este fin ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopan os contidos ou, en xeral, aquelas que se usan regularmente en Internet porque non supoñen risco de danos ou inutilidade do sitio web e / ou dos contidos.
 • IX. En particular, e con fins meramente indicativos e non exhaustivos, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:
  • a) De calquera xeito, sexa contrario, menoscabe ou vulnera o dereito fundamental e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación.
  • b) Inducir, incitar ou promover criminal, denigratorio, difamatorio, degradante, violento ou, en xeral, contrario á lei, a moral xeralmente aceptada e os bos costumes ou a orde pública.
  • c) Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios en función do sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
  • d) Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e / ou servizos que sexan criminais, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou aos orde pública.
  • e) Inducir ou pode inducir un estado inaceptable de ansiedade ou medo.
  • f) Inducir ou incitar a implicarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio mental.

6. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DE SERVIZOS

Aínda que, en principio, a duración deste sitio é indeterminada, o Proveedor resérvase o dereito a modificar, suspender ou rematar a prestación dos seus servizos, total ou parcialmente en calquera momento e sen previo aviso a Usuarios da mesma.

Así mesmo, o Provedor poderá modificar as Condicións de uso deste sitio web en calquera momento.

7. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

Estas condicións xerais están suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia ante os xulgados e tribunais correspondentes á cidade da Coruña, excepto nos casos en que o foro corresponda ao domicilio do consumidor.

8. POLÍTICA DE VENTA

 1. La página web está diseñada para seleccionar los artículos deseados y una vez terminada la selección en el apartado de tienda se acudirá al apartado de tramitar pedido.
 2. El cliente podrá realizar su pedido registrándose en la web, de modo que sus datos quedarán grabados como un usuario del servicio o si lo prefiere podrá realizar el pedido sin necesidad de registro.
 3. Todos los pedidos están sujetos a la disponibilidad de los productos en el establecimiento de referencia, si hubiera dificultades en cuanto al suministro o no quedaran artículos en stock, el establecimiento se pondrá en contacto con el usuario para informarle, ofrecerle un producto alternativo y /o en su caso reembolsarle el importe que pudiera haber abonado.
 4. El cliente indicará si desea recoger él mismo su pedido en Biobocado (Ronda da Muralla nº 76, Lugo) o que el pedido sea entregado en la dirección que indique. El envío del pedido tendrá un cargo económico que se incluirá en el momento del cobro y vendrá detallado específicamente.
 5. Datos del cliente. Es imprescindible que para la tramitación del pedido el cliente ceda sus datos, para ello se solicitarán:
  1. Nombre y apellidos
  2. Teléfono de contacto
  3. Dirección de entrega, si el cliente opta por la opción de envío de pedido.
 6. El cliente deberá aceptar expresamente la Política de datos personales que consta a disposición en la página web.
 7. En caso de optar por la entrega del pedido, el cliente seleccionará, de las disponibles, la franja horaria en la que desea recibir su pedido.
 8. Para la correcta gestión de los pedidos y garantizar la entrega de los mismos en la hora solicitada se cerrará la admisión de pedidos a las 10:30 AM del mismo día en el que se desea recibir el pedido.
 9. La entrega de pedidos comenzará a las 12:00 AM y finalizará a las 17:00 PM, del día solicitado de entrega.
 10. Solo se podrán tramitar los pedidos del menú que se oferta para el mismo día de entrega. No pudiendo en ningún caso solicitar un menú ofertado un día que no coincida con el día de entrega.
 11. Confirmación del pedido: Finalizado el proceso de compra aparece la opción de confirmación del pedido, en la que aparecerán relacionados los productos adquiridos, siendo responsable el propio cliente de revisar y confirmar los productos, los precios y las ofertas seleccionadas en su caso. Una vez confirmado el pedido y recibida la orden del pedido, Biobocado enviará a su cliente un correo electrónico confirmando la compra.
 12. Una vez seleccionados todos los parámetros de compra se procederá al pago del pedido. Tras introducir los datos solicitados necesarios para la entrega efectiva. Y Seleccionar el pago se derivará a una plataforma de pago segura donde el cliente efectuará el pago de su pedido.
 13. El pedido no será efectivo mientras el cliente no realice el pago del mismo y dicho pago sea aceptado por la entidad bancaria.
 14. Solo se admitirán pedidos para envío aquellos que hayan sido realizados a través de la web, no pudiendo enviar pedidos que se hayan solicitado a través de e-mail, teléfono o cualquier otro medio de comunicación con Biobocado.

9. POLÍTICA DE ENTREGA DE PEDIDOS

 1. Ámbito de entrega de pedidos. Los pedidos solicitados para entrega solamente se podrán tramitar dentro del casco urbano de la ciudad de Lugo.
 2. Los pedidos se preparan el mismo día de entrega y se entregan al repartidor en bolsas selladas con pegatinas de seguridad.
 3. El repartidor transporta el pedido manteniendo las condiciones de refrigeración durante el viaje mediante bolsa de transporte isotérmica.
 4. Los pedidos se entregarán en bicicleta.
 5. La hora de entrega del pedido se encontrará dentro de la estipulada por el cliente, en el momento de realizar el encargo. Véase Política de venta.
 6. La entrega de pedidos comenzará a las 12:00 AM y finalizará a las 17:00 PM, del día solicitado de entrega.
 7. El repartidor acudirá a la dirección de entrega señalada por el cliente en el momento de realizar el pedido. No se admiten cambios en la dirección de entrega una vez tramitado el pedido en la web.
 8. El pedido será pagado a través de la página de pago de la web y el repartidor no tendrá que cobrar nada en el momento de hacer la entrega.

10. CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PEDIDOS

 1. Al tratarse de venta de comida preparada, un producto perecedero y de alimentación, por cuestiones de seguridad sanitaria no se admite la devolución del pedido una vez entregado por el repartidor. En caso de que en el momento de la entrega, y delante del repartidor el comprador detecte que el envase exterior del producto se encuentra abierto, o alterado el sello de seguridad, deberá comunicárselo al repartidor y no recoger el pedido.
 2. En caso de no aceptar el pedido como consecuencia de la anomalía indicada en el punto anterior, el repartidor tomará nota de ello y devolverá el pedido a Biobocado. A continuación Biobocado se pondrá en contacto con el comprador para registrar la anomalía y proceder al reenvolso del pago de la mercancía una vez se verifique que el envase exterior estaba manipulado o roto.
 3. El cliente, en el momento de realizar su pedido seleccionará la franja horaria en la que desea recibirlo. el tiempo estimado para proceder a la entrega de los pedidos puede estar sujeto a posibles variaciones por circunstancias ajenas a Biobocado.

11. RECLAMACIONES

En caso de dudas o reclamaciones el cliente deberá contactar con Biobocado a través de los siguientes medios:

 • Teléfono de contacto: 982 271 500
 • Dirección física: Ronda da Muralla nº 76 bajo. 27003 Lugo
 • E-Mail: pedidos@biobocado.es

Persona responsable: Noelia Ron Vega.

Biobocado dispone de Hojas de Reclamaciones, a disposición de sus clientes en el establecimiento.

12. DESESTIMIENTO

Se informa al Cliente que Biobocado no tiene la obligación de enviar al consumidor un documento de desistimiento para poder revocar la contratación del servicio ofrecido a través de la web en los plazos legales, al encontrarse dentro de las excepciones establecidas en el Artículo 102 y 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en virtud de los cuales se establece que no cabe el derecho de desistimiento en los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.